Hem / Hållbarhetsprinciper

Hållbarhetsprinciper

Ansvarsfulla investeringar

Ametalis är en nordisk rörelsedrivande koncern vars dotterbolag erbjuder olika konsultativa experttjänster som på ett tydligt sätt bidrar till ett hållbarare näringsliv och därmed också framtid. Långsiktig hållbarhet är kärnan i alla investeringar som gruppen gör. Vi tror att en ansvarsfull och proaktiv inställning till hållbarhet bidrar positivt på samhället i stort. Vi förväntar oss att hela Ametalisgruppen är dedikerade i detta hållbarhetsarbete.

Våra ESG-principer

Våra ESG-principer har formaliserats i sex principer som vi strävar efter att uppnå och efterleva. Vi utvecklar kontinuerligt våra principer i takt med att Ametalisgruppen växer.

Princip 1

Kriterier av ESG-karaktär införlivas i analysen och beslutsprocesserna för alla investeringar, inklusive:

Princip 2

Spridande av FNs principer för ansvarsfulla investeringar och efterlevnad av principerna genom att:

Princip 3

Informera våra övriga intressenter om gruppens  ESG-policy och förse dem med information om vårt förhållningssätt i dessa frågor regelbundet genom:

Princip 4

Anta ett ansvarsfullt och etiskt förhållningssätt till bolagsstyrning, inklusive:

Princip 5

Minska miljöpåverkan av våra verksamheter:

Princip 6

Att arbeta med  en personalhandbok som värderar och respekterar alla anställda, inklusive: